طرز تهیه بژی ﺑﺮﺳﺎﻕ؛ شیرینی محلی و خوشمزه ایلام

به گزارش وبلاگ طفره، تهیه کردن نان یا شیرینی برساق احتیاج به فر ندارد و حتما باید آن را داخل روغن سرخ کنید.

طرز تهیه بژی ﺑﺮﺳﺎﻕ؛ شیرینی محلی و خوشمزه ایلام

وبلاگ طفره |بژی برساق از نان های محلی و متعلق به استان های ایلام، کرمانشاه، همدان و لرستان است و در بسیاری از شهر ها آن را به شیوه های مختلف درست می نمایند. ترکیب اصلی این نان ها شامل آرد، خمیر، شکر، تخم مرغ، روغن، نمک و زردچوبه است که ترک زبانان نیز آن را در گویشی دیگر سنقری به نام پیشیک می نامند.

به گزارش وبلاگ طفره ؛ تهیه کردن نان یا شیرینی بژی برساق احتیاج به فر ندارد و حتما باید آن را داخل روغن سرخ کنید. ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻐﺰ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ برای لایه میانی نان، ﺷﮑﺮ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﻭ ﺗﻮﺕ ﺧﺸﮏ ﺭﺍ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ. برای آموزش تهیه این نان خوش عطر و طعم در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯﻡ

8 ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺁﺭﺩ

ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﮑﺮ

2/3 - 1 ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ

2 ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ ﺑﮑﯿﻨﮓ ﭘﻮﺩﺭ

1 ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ ﺯﺭﺩﭼﻮﺑﻪ

ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ ﻧﻤﮏ

2 ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮ

ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮔﺮﺩﻭ ﺁﺳﯿﺎﺏ ﺷﺪﻩ

ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﻮﺕ ﺧﺸﮏ ﺁﺳﯿﺎﺏ ﺷﺪﻩ (ﯾﺎ ﺷﮑﺮ)

3 - 4 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ ﭘﻮﺩﺭ ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ

2 ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ ﺭﺍﺯﯾﺎﻧﻪ

1 - 2 ﻋﺪﺩ ﺯﺭﺩﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ

ﺳﯿﺎﻩ ﺩﺍﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﻨﺠﺪ

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ بژی برساق

1. ﺩﺭ ﮐﺎﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ، ﺁﺭﺩ، ﻧﻤﮏ، ﺷﮑﺮ، ﺑﮑﯿﻨﮓ ﭘﻮﺩﺭ، ﺭﺍﺯﯾﺎﻧﻪ ﻭ ﺯﺭﺩﭼﻮﺑﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺭﻭﻏﻦ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺧﻮﺏ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ.

2. ﺷﯿﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ 10 ﺗﺎ 15 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻭﺭﺯ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﺻﺎﻑ ﻭ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺎﺯ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺭﻭﯼ ﺧﻤﯿﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ، ﯾﮏ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﺗﻤﯿﺰ ﺭﻭﯼ ﻇﺮﻑ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﯾﺪ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ 2 ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﮔﺮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻤﯿﺮ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﺮﺳﺪ.

3. ﺍﺯ ﺧﻤﯿﺮ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﮐﻒ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯿﺪ. ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ ﮔﺮﺩﻭ ﻭ ﺗﻮﺕ ﺧﺸﮏ ﺁﺳﯿﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﻟﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻤﯿﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ ﻭ ﺧﻤﯿﺮ ﺭﺍ ﮐﻒ ﺩﺳﺖ ﻗﻠﻘﻠﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺳﭙﺲ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺭﺩﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﻀﯽ ﯾﺎ ﮔﺮﺩ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﻭ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻬﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

4. ﺩﺭ ﺁﺧﺮ، ﺩﺭ ﮐﺎﺳﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺯﺭﺩﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﻮ ﺭﻭﯼ ﻧﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ. ﺳﯿﺎﻩ ﺩﺍﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﻨﺠﺪ ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 15 ﺗﺎ 20 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﺭ ﻓﺮ ﺑﺎ ﺩﻣﺎﯼ 180 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻧﺎﻥ ﻫﺎ ﻃﻼﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

منبع: فرادید

به "طرز تهیه بژی ﺑﺮﺳﺎﻕ؛ شیرینی محلی و خوشمزه ایلام" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "طرز تهیه بژی ﺑﺮﺳﺎﻕ؛ شیرینی محلی و خوشمزه ایلام"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید